ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Privacyverklaring VKP Beveiligingstechniek B.V.

Inleiding 

VKP neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor via de telefoon 0348-420033 of via de mail info@vkpbeveiliging.nl.

Wie is VKP Beveiligingstechniek?
VKP Beveiligingstechniek is een besloten vennootschap VKP Beveiligingstechniek, kantoorhoudende te (3449 HW) Woerden aan Bierbrouwersweg 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 850992242 . 

VKP Beveiligingstechniek is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door VKP Beveiligingstechniek de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt VKP jouw gegevens? 

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor VKP Beveiligingstechniek persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VKP Beveiligingstechniek voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VKP worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:  Financiële administratie 
Gegevens:  Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo 
Grondslag:  Wettelijke verplichting 
Bewaartermijn:  Zo lang als klant klant is van VKP Beveiligingstechniek

 

Doeleinde:  Beheer van bestellingen, facturatie 
Gegevens:  NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als klant klant is van VKP Beveiligingstechniek

 

Doeleinde:  Facturatie 
Gegevens:  NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als klant klant is van VKP Beveiligingstechniek

Doeleinde:  Projectgegevens 
Gegevens:  NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  5 jaar tot na beëindiging contract

Doeleinde:  Afhandelen klachten 
Gegevens:  NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  5 jaar tot na beëindiging contract

Doeleinde:  Facturatie 
Gegevens:  NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als klant klant is van VKP Beveiligingstechniek

Doeleinde:  CRM 
Gegevens:  Naam, E-mailadres, Telefoonnummer 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Enige manier om doeleinde te bereiken 
Bewaartermijn:  Zo lang als klant klant is van VKP Beveiligingstechniek 

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Maximaal 3 weken

 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Bewakingsvideo, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als klant klant is van VKP Beveiligingstechniek

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? 

VKP Beveiligingstechniek heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt of de gegevens komen voort uit het maken en realiseren van projecten. 

Wat zijn uw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Indien u de persoonsgegevens wilt zien die bij VKP Beveiligingstechniek over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen
Indien u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij VKP Beveiligingstechniek. U kunt verzoeken dat VKP Beveiligingstechniek uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking
Uw heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om VKP Beveiligingstechniek te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VKP Beveiligingstechniek of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van VKP Beveiligingstechniek te verkrijgen. VKP Beveiligingstechniek zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VKP Beveiligingstechniek u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door VKP
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vkpbeveiligingstechniek.nl. 

VKP Beveiligingstechniek zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat VKP Beveiligingstechniek een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VKP Beveiligingstechniek uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Het is mogelijk dat VKP Beveiligingstechniek verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen? 

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VKP Beveiligingstechniek uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vkpbeveiliging.nl. Ook indien u een klacht heeft over de manier waarop VKP Beveiligingstechniek uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar bovenstaand emailadres. 

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Naam: Marcel Pronk
Datum: 25-5-2018